skip to Main Content

Certificat d’anglès CLUC

El CLUC (Certificat de Llengües de les Universitats Catalanes) és el segell que avala el reconeixement dels diferents certificats de domini de llengües que expedeixen els serveis lingüístics de les universitats catalanes, d’acord amb les directrius aprovades pel Consell Interuniversitari de Catalunya. Els certificats CLUC de terceres llengües han de complir els requeriments que estableix ACLES (Associació de Centres de Llengües en l’Ensenyament Superior)  per a l’Estat espanyol per poder ser incorporats a les taules de certificats reconeguts per ACLES i la CRUE (Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles). Les taules es poden consultar al web d’ACLES.

Els exàmens per obtenir un certificat amb segell CLUC avaluen i certifiquen el nivell d’anglès, francès, alemany o italià segons l’escala de nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Amb un certificat CLUC es pot acreditar el nivell necessari per acabar els estudis de grau a les universitats catalanes, reconèixer crèdits (segons la normativa vigent a cada universitat) i accedir a convocatòries de mobilitat, beques i ajuts. També és vàlid per acreditar el nivell de llengua a l’hora de buscar feina o bé promocionar-se en el lloc de treball.

Back To Top