skip to Main Content

L’examen és en format paper i es divideix en quatre proves: expressió escrita, expressió oral, comprensió escrita i comprensió oral.

Resum_estructura_CLUC_B2 (anglès)

1. Proves i exemples de tasques

Expressió escrita

Prova que avalua la capacitat de produir textos escrits de manera clara, adequada i detallada. Consta de dues tasques: un text transaccional (correu electrònic o carta) d’entre 175 i 200 paraules i un text no transaccional (informe, article, ressenya, narració…) que pot ser descriptiu, narratiu o d’argumentació, d’entre 200 i 250 paraules.

Dos examinadors CLUC avaluen aquesta prova segons els criteris següents: a) la impressió global, el registre i el compliment de la tasca; b) el repertori i el control lèxics; c) el repertori i el control gramaticals, i d) la cohesió, la coherència, la fluïdesa i l’organització.

La prova d’expressió escrita té una durada de 90 minuts. Exemple d’expressió escrita.

Expressió oral

Prova que es fa en parelles i amb dos examinadors; la prova avalua la capacitat de parlar amb fluïdesa, precisió i eficàcia, d’exposar opinions i de participar en converses espontànies.

La prova consta de tres tasques:

1) Introducció personal.

2) Monòleg sostingut a partir d’un text que l’examinand llegeix prèviament.

3) Interacció amb l’altre candidat sobre temes proposats per l’examinador.

Per a la tasca 2, l’examinand disposa de 10 minuts abans de l’inici de la prova per fer la lectura d’un text i elaborar un guió que li pot servir per a la seva argumentació.

La prova d’expressió oral té una durada total d’uns 30 minuts: 10 minuts de lectura d’un text i uns 20 minuts per fer la prova en parelles. En el cas excepcional de no poder formar parelles, es podrà realitzar individualment o amb grup de tres candidats, i s’adaptarà la durada de la prova.

Es preveu enregistrar en àudio un 10% de les proves, amb l’autorització dels candidats. Exemple d’expressió oral 1 i exemple d’expressió oral 2.

Comprensió escrita

Prova que avalua la comprensió escrita, és a dir, la capacitat de rebre, processar i comprendre informació a partir de textos escrits. Consta de tres tasques (entre 20 i 24 ítems). Les tasques poden ser de diferent tipologia: d’opció múltiple, de resposta curta, de vertader-fals amb justificació, de completar frases, de relacionar, de seqüenciar fets i d’inserir frases en un text.

La prova de comprensió escrita té una durada de 60 minuts. Aquesta prova es realitza conjuntament amb la prova de comprensió oral. Exemple de comprensió escrita (solució).

Comprensió oral

Prova que avalua tant la capacitat de comprensió oral global com la capacitat de comprendre converses entre parlants nadius, anuncis i instruccions, mitjans de comunicació i materials enregistrats.

Consta de tres exercicis amb un total d’entre 20 i 24 ítems, amb preguntes d’opció múltiple amb tres o quatre opcions, de resposta curta, de completar frases i/o de relacionar.

Els àudios es poden escoltar dues vegades. La durada estimada de la prova de comprensió oral és de 45 minuts. Exemple de comprensió oral i d’àudio 1 i àudio 2 (solució).

2. Criteris d’avaluació

Els exàmens del Certificat de llengües de les universitats catalanes (CLUC B2) consten de quatre proves:

  • Prova de comprensió oral.
  • Prova de comprensió escrita.
  • Prova d’expressió oral.
  • Prova d’expressió escrita.

Cada prova té el mateix pes dins del global de l’examen, és a dir, cada prova equival al 25% del total de l’examen. En les proves de comprensió, cada ítem té el mateix pes; no hi ha puntuacions intermèdies per ítem; cada ítem és correcte o bé incorrecte.

Per superar l’examen CLUC B2 cal obtenir una puntuació mínima del 50% en cadascuna de les proves.

Criteris analítics per a l’avaluació de l’expressió oral

Criteris holístics per a l’avaluació de l’expressió oral

Criteris per a l’avaluació de l’expressió escrita

Back To Top