Skip to content

1. Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC)

Què és la CIFALC?

La Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), formada pels serveis lingüístics universitaris, és l’òrgan encarregat de coordinar la formació i l’acreditació en llengües segons els convenis signats pels rectors de les universitats de Catalunya.

2. Examen i convocatòries

Per a què serveix el certificat CLUC B2?

Aquest certificat interuniversitari acredita el nivell B2 necessari per acabar els estudis de grau en les universitats catalanes, permet reconèixer crèdits (consulteu la normativa vigent a la universitat on curseu els estudis de grau) i és també útil per a les convocatòries de mobilitat i per a accés a beques o ajuts; també són vàlids per acreditar el nivell B2 de llengua a l’hora de buscar feina o bé promocionar-se en el lloc de treball.

Qui es pot presentar al CLUC B2?

L’alumnat, el PAS i el PDI de totes les universitats catalanes que necessiti certificar de manera fiable el seu nivell B2 en les quatre competències lingüístiques. També el públic general que sigui major de 18 anys.

Quan es pot fer l’examen? 

La propera convocatòria de l’examen CLUC B2 és al 2017 i el període de realització dels exàmens és del 12 al 23 de juny. La prova d’expressió escrita és el 16 de juny a les 10 h.; les proves d’expressió oral, del 12 al 23 de juny. Consulteu el calendari i l’horari exacte a la universitat on us matriculeu.

On es fa l’examen?

Les proves d’expressió i de comprensió escrita i la prova de comprensió oral es realitzen a totes les universitats el mateix dia i hora.

 Quant costa fer el CLUC B2? 

És un examen creat per les dotze universitats catalanes i subvencionat per la Generalitat de Catalunya; per això, té un import reduït per als estudiants universitaris de grau i el personal de les universitats de Catalunya de 75 € (tarifa reduïda). Per als estudiants universitaris de grau 2014-2015, que hauran d’acreditar el nivell B2 en acabar els estudis, hi ha una convocatòria d’ajuts de la Generalitat.

Per a persones o grups amb els quals cada universitat tingui acords propis, l’import d’aquest examen acreditatiu és de 105 € (tarifa intermèdia).

Quan és la matrícula?

Cada universitat s’encarrega de regular el procés de matriculació dels examinands d’acord amb les seves necessitats i segons la normativa vigent. Els examinands han de matricular-se durant el període establert previ a la convocatòria. La informació específica sobre la convocatòria s’ha de publicar al web de cada universitat que ofereixi la convocatòria, com a mínim, quinze dies naturals abans de la data de les proves de comprensió i d’expressió escrita i comprensió oral. En el cas de la propera convocatòria juny 2017, El període de matrícula és del 8 al 19 de maig  de 2017.

Els examinands amb alguna discapacitat poden accedir al CLUC B2?

Els examinands amb necessitats especials han de presentar, en el mateix moment de fer la matrícula, un certificat mèdic oficial i han d’especificar el tipus i el grau de discapacitat, així com les necessitats específiques que requereixen. S’intentarà adaptar la prova, en la mesura que sigui possible, a les necessitats especials dels examinands.

Què s’ha de portar el dia de l’examen?

Els examinands han d’identificar-se en cadascuna de les proves de l’examen amb un document d’identificació vigent amb fotografia (DNI, carnet de conduir, passaport o carnet universitari). En cas que un examinand no tingui el document d’identificació vigent amb fotografia, no se li permet l’accés a la prova i, per tant, la qualificació de l’examen és de no presentat. També s’ha de portar bolígraf blau o negre (no es pot escriure en llapis).

Es perden els drets d’inscripció en cas que un examinand no es pugui presentar a la convocatòria a la qual s’ha inscrit?

Per a les persones que no pertanyen a la comunitat universitària, de 150 € (tarifa externa).

Aquells examinands que no puguin assistir a una prova per motius religiosos, cal que adrecin una sol·licitud de canvi de data de prova al tribunal assignat per cada universitat, que ha d’assegurar-se que l’examinand pugui fer la prova un altre dia dins el període establert per a la convocatòria.

En el cas de la prova d’expressió oral, si l’absència és justificada per motius mèdics o humanitaris, l’examinand pot sol·licitar un canvi de data a la seva universitat aportant la documentació necessària. El tribunal assignat per cada universitat ha de resoldre les sol·licituds en un termini màxim de dos dies hàbils. En cas de resolució positiva, les proves s’han de fer dins el període establert per a la convocatòria.

En el cas de les proves de comprensió escrita i d’expressió escrita i de comprensió oral, si l’absència és justificada per motius mèdics o humanitaris, l’examinand pot sol·licitar un canvi de convocatòria aportant la documentació necessària. El tribunal assignat per cada universitat ha de resoldre les sol·licituds en un termini màxim d’un mes. En cas de resolució positiva, l’examinand pot fer l’examen en la convocatòria immediatament posterior.

En cap cas es retornarà l’import de matrícula ni es guardaran els resultats de cap de les proves.

La no-assistència a una prova implica una qualificació global de no presentat. En aquests casos, l’examinand no té dret a la revisió de les proves que ha pogut dur a terme.

A més a més, el tribunal de cada universitat resoldrà les incidències que hi pugui haver durant cada prova, i sempre abans de la publicació de resultats.

3. Publicació de notes, revisió i reclamacions

Quan es publiquen les notes? Es pot demananar revisió d’examen?

Cada universitat ha d’informar l’examinand dels resultats, individualment, com a màxim trenta dies naturals en període hàbil després de la data de les proves de comprensió escrita i expressió escrita de la convocatòria corresponent. Al mateix temps, s’ha d’informar del període de revisió d’exàmens, que ha de ser entre el primer i el desè dia hàbil després de la publicació de notes i que no pot superar els cinc dies hàbils.

Hi ha la possibilitat de fer reclamacions?

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació d’una part o del total de l’examen, a la universitat on ha formalitzat la matrícula. Cada universitat ha de publicar el procediment i el període de reclamacions, que ha de coincidir amb el període de revisions.

El tribunal de cada universitat ha de resoldre les reclamacions en un termini no superior a trenta dies naturals a partir de la finalització del període de reclamacions.

Si hi ha desacord entre el tribunal avaluador de les reclamacions i l’examinand, aquest pot sol·licitar per escrit una nova revisió d’examen a la universitat coordinadora de l’examen del CLUC. En aquest cas, s’ha de constituir un nou tribunal avaluador, presidit per un membre de la universitat on l’examinand ha fet la inscripció (que no pot haver format part del tribunal anterior) i integrat per dos membres més d’altres universitats designats per la universitat coordinadora; aquest tribunal ha de resoldre la reclamació en un termini màxim de seixanta dies naturals en període hàbil a partir de la data de la sol·licitud.

L’examinand pot recórrer contra la decisió d’aquest tribunal al rector o rectora de la universitat on ha fet la inscripció.

4. Expedició de certificats

Quan s’expedeix el certificat?

Cada universitat estableix el termini de lliurament de certificats.

La recollida de certificats es fa en el lloc que la universitat determini. Per recollir el certificat, l’examinand ha de mostrar un document d’identificació vigent amb fotografia i, en cas de delegar la recollida, la persona que el vagi a recollir ha de presentar una autorització per escrit de l’examinand i una fotocòpia del document d’identificació vigent de l’examinand.

Mentre s’expedeix el certificat, cada servei lingüístic o centre de llengües pot expedir un document que acrediti la realització de l’examen del CLUC i el nivell obtingut.

Back To Top