Skip to content

1. Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC)

Què és la CIFALC?

La Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), formada pels serveis lingüístics universitaris, és l’òrgan encarregat de coordinar la formació i l’acreditació en llengües segons els convenis signats pels rectors de les universitats de Catalunya.

2. Oferta formativa

Cal ser estudiant o personal de la universitat per poder-se matricular als cursos de llengua catalana?

El web de cada universitat informa de l’oferta formativa sobre cursos de llengua catalana. Algunes universitats només ofereixen formació adreçada a estudiants, professorat i personal tècnic i d’administració i serveis, i d’altres ofereixen formació adreçada al públic general.

Quins són els períodes de matriculació dels cursos?

Els períodes de matriculació dels cursos es publiquen als webs dels serveis lingüístics de les universitats.

On es fan els cursos?

Els cursos de formació de llengua catalana de diferents nivells es fan a cada una de les universitats segons els criteris generals establerts per cada institució.

3. Exàmens i convocatòries

Qui es pot presentar als exàmens de la CIFALC de llengua catalana?

Es poden presentar als exàmens del nivell corresponent les persones que segueixin o hagin seguit un procés de formació de llengua catalana dels serveis lingüístics universitaris (en format presencial, semipresencial o no presencial), així com també el personal docent i investigador que vol acreditar el certificat del nivell de suficiència. Els membres del personal docent i investigador,  del personal tècnic i d’administració i serveis i l’estudiantat de les universitats catalanes poden accedir a la modalitat lliure dels exàmens, sense haver seguit prèviament un curs de formació. Tot i així, les places per a aquesta modalitat són limitades.

És possible presentar-se a un examen de nivell inferior o superior?

No. Els inscrits als exàmens s’han de presentar al nivell corresponent al curs que han seguit.

On es fan els exàmens?

Els exàmens es duen a terme a la universitat on s’ha inscrit l’estudiant per fer el curs de llengua catalana.

Hi ha exàmens lliures sense haver de fer formació prèvia?

Els exàmens són el procés final d’aprenentatge del nivell corresponent. Les universitats regulen el procés d’acreditació del personal docent i investigador (PDI) i del personal tècnic, d’administració i serveis (PTGAS) d’acord amb les seves necessitats i segons la normativa vigent. Els membres del PDI, PTGAS i l’estudiantat de les universitats catalanes poden accedir a la modalitat lliure dels exàmens. Tot i així, les places per a aquesta modalitat són limitades.

En el cas dels exàmens de llenguatge jurídic, és possible accedir a la modalitat lliure (sense necessitat d’haver fet un curs previ), sempre que les universitats que ofereixen la convocatòria tinguin places disponibles.

Què s’ha de portar el dia de l’examen?

El dia de l’examen cal portar un document que identifiqui l’examinand i bolígraf blau o negre (no es pot escriure en llapis).

Quan es fan els exàmens de llengua catalana de la CIFALC?

Hi ha dues convocatòries anuals fixes als mesos de febrer i de juny.  Cada any, el Ple de la CIFALC aprova les convocatòries extraordinàries que consideri necessàries. Pel que fa a les dates de les convocatòries, cal consultar el servei lingüístic de cada universitat.

Es pot demanar un canvi de data dels exàmens de llengua catalana de la CIFALC?

Les universitats han de resoldre les sol·licituds de canvi de data d’examen segons la seva pròpia normativa interna.

Es perden els drets d’inscripció en cas que un estudiant no es pugui presentar a la convocatòria a la qual s’ha inscrit?

La no-presentació a la convocatòria per a la qual s’ha pagat taxa comporta la pèrdua del dret a l’examen, llevat que la normativa de la universitat indiqui una altra cosa.

Quan es publiquen els resultats dels exàmens?

Els resultats dels exàmens de cada convocatòria es fan públics, com a màxim, al cap de 45 dies naturals en període hàbil a partir de la data de l’examen escrit.

Es pot demanar revisió dels exàmens?

Sí. Es pot sol·licitar una revisió d’examen, per escrit i en el termini de 72 hores des de la publicació dels resultats, adreçada a l’òrgan que cada universitat determini a aquest efecte.

Les persones amb alguna discapacitat poden accedir als exàmens de llengua catalana de la CIFALC?

Les universitats preparen l’accés per a persones amb alguna discapacitat perquè puguin dur a terme els exàmens de la CIFALC.

4. Continguts i avaluació

Quins són els nivells de la CIFALC?

La CIFALC convoca exàmens per obtenir els certificats de coneixements de llengua catalana dels nivells bàsic (A2), elemental (B1), intermedi (B2), suficiència (C1), suficiència per al personal docent i investigador (C1) i superior (C2), que es corresponen amb els nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües. També convoca exàmens de llenguatge jurídic català.

Què és el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)?

El MECR és el document on es descriuen les bases comunes de les competències i les habilitats lingüístiques que els estudiants poden assolir després d’un procés d’ensenyament-aprenentatge de llengües de cada nivell.

Com són els exàmens de llengua catalana de la CIFALC?

A l’apartat Certificats de català del web de la CIFALC es poden consultar l’estructura, la valoració i el model d’examen de cada nivell.

Els exàmens de la CIFALC són iguals a totes les universitats?

Sí. Els exàmens són iguals a totes les universitats.

El contingut dels exàmens de la CIFALC és el mateix a totes les universitats?

Sí. El contingut dels exàmens de la CIFALC és el mateix a totes les universitats.

Els exàmens de la CIFALC són iguals que els de la Generalitat de Catalunya?

Els nivells són els mateixos, però els exàmens de la CIFALC s’emmarquen més en temes de l’àmbit universitari i acadèmic. Els certificats que expedeixen les universitats estan reconeguts com a equivalents als certificats de la Generalitat de Catalunya.

Quina diferència hi ha entre el nivell de suficiència i el nivell de suficiència per al personal docent i investigador?

Són certificats equivalents, però l’examen de suficiència per al personal docent i investigador s’adreça exclusivament a aquest col·lectiu, mentre que el de suficiència és obert a tothom.

Com se superen els exàmens?

S’han de superar les àrees segons els barems d’avaluació de cada nivell. A l’apartat Certificats de català del web de la CIFALC es poden consultar les valoracions que s’apliquen a cada nivell.

Els examinands disposen d’un temps de preparació de l’àrea d’expressió oral abans de ser avaluats?

Els examinands disposen d’un temps per preparar l’examen oral, llevat del nivell bàsic (A2).

Com em preparo l’examen de llenguatge jurídic si m’hi presento en convocatòria lliure?

El material de referència per a l’avaluació del certificat de llenguatge jurídic català de la CIFALC és el manual Llenguatge jurídic. Exemples de documents i exercicis, editat per les universitats catalanes. Addicionalment, es poden consultar els materials publicats pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya que es troben a l’Aula Mestra  (www.parla.cat).

5. Expedició de certificats

Els certificats de llengua catalana de la CIFALC són oficials?

Sí. Els certificats de la CIFALC estan reconeguts com a equivalents als certificats de la Generalitat de Catalunya i són vàlids per acreditar els coneixements de llengua catalana a l’Administració de Catalunya i a altres administracions que els reconeguin.

Quan s’expedeix el certificat?

Cada universitat determina els terminis de lliurament del títol acreditatiu. En tot cas, la data que apareix al certificat és la data de realització de l’examen.

Back To Top