Skip to content

La Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC) és formada pels serveis lingüístics de les dotze universitats catalanes. Aquests serveis ofereixen regularment accions formatives de llengua catalana de tots els nivells establerts pel Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar (2001) del Consell d’Europa, de l’A2 al C2.

La CIFALC estableix per a cadascun dels nivells indicats unes línies programàtiques ajustades a les característiques dels aprenents universitaris (estudiants, personal docent i investigador i personal administratiu i de serveis). Aquestes línies es concreten a cada institució i es despleguen a cada centre en forma de programacions específiques i fent ús dels materials formatius que es consideren adequats.

Programes de la CIFALC

Els programes de formació de llengua catalana que s’elaboren en el marc de la CIFALC ofereixen un denominador comú de coneixements, competències i habilitats lingüístiques que s’han d’assolir en cada nivell d’aprenentatge: A2, B1, B2, C1 i C2.

Els estudiants, el personal docent i investigador i el personal d’administració i serveis desenvolupen les activitats docents, acadèmiques i administratives en l’àmbit de la universitat. Per aquest motiu els usos lingüístics determinen els programes d’aprenentatge de la llengua catalana en el quals s’unifiquen els criteris per guiar els aprenents en els coneixements previs que necessiten per accedir a cada nivell i en el contingut dels cursos.

Aquests programes contenen els criteris metodològics de cada nivell que s’estableixen per a totes les universitats catalans i es descriuen seguint el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), adaptat a les necessitats del col·lectiu universitari.

Descripció dels programes

Els programes de cada nivell mostren el grau d’assoliment que han d’aconseguir els aprenents pel que fa a coneixements, competències lingüístiques i discursives, pragmàtica, sociolingüística, habilitats en la comprensió oral i lectora, interacció oral i escrita i expressió oral i escrita, a més de la descripció del coneixement intercultural relacionat amb la mobilitat lingüística com un dels aspectes del procés d’aprenentatge en l’etapa universitària.

Els aspectes que són objecte d’ensenyament-aprenentatge de llengües a cada nivell són els següents:

1. Competència discursiva

La capacitat dels estudiants de desenvolupar-se de manera adequada i eficaç en una llengua, combinant les formes gramaticals amb el significat per aconseguir un text oral o escrit competent, en diferents situacions de comunicació.

2. Competència pragmàtica

La capacitat d’utilitzar la llengua de manera que es tinguin presents no tan sols les relacions entre els signes lingüístics i els seus referents, sinó també les relacions que es donen entre el sistema de la llengua, per una banda, i els interlocutors i el sistema de comunicació, per una altra.

3. Competència sociolingüística

La capacitat de l’estudiant de produir i entendre de manera adequada expressions lingüístiques en diferents contextos d’ús en els quals cal tenir en compte la situació dels participants, les seves relacions, les seves intencions comunicatives, l’esdeveniment comunicatiu en què participen i les normes i les convencions d’interacció que el regulen.

4. Competència intercultural

La capacitat d’interactuar amb parlants de llengües i cultures diferents, responent eficaçment a les seves necessitats comunicatives i traient el màxim partit d’aquestes diferències des de l’angle de l’aprenentatge.

5. Planificació, textualització i revisió

La capacitat de reflexió lingüística i estratègica per abordar un text com a procés de construcció/redacció.

6. Recursos lingüístics

La capacitat de conèixer els principals recursos, els materials i les fonts d’informació relacionats amb la llengua catalana i saber-los utilitzar i aplicar en el procés de revisió dels textos redactats.

Nivell bàsic (A2)

L’usuari del nivell bàsic (A2) pot comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d’importància en el món acadèmic (informacions personals bàsiques, estudis, petició d’adreces, compres, tràmits administratius a la secretaria de la universitat, etc.). Pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe sobre temes d’estudis, de residència i de l’entorn en què es mourà l’usuari. Pot descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.

Competències i habilitats

Nivell elemental (B1)

L’usuari del nivell elemental (B1) pot comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la universitat, als estudis, al currículum, al lleure, etc. Pot afrontar la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja per estudiar o treballar en una zona on es parla la llengua objecte d’aprenentatge. Pot produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d’interès personal. Pot descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu.

Competències i habilitats

Nivell intermedi (B2)

L’usuari del nivell intermedi (B2) pot comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització acadèmica. Pot expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió per a cap dels interlocutors. Pot produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes, relacionats amb l’àmbit acadèmic, i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.

Competències i habilitats

Nivell de suficiència (C1) Nivell de suficiència per al personal docent i investigador (C1)

L’usuari del nivell de suficiència (C1) pot comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos i reconèixer-ne el sentit implícit. Pot expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions. Pot utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals. Pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.

Competències i habilitats

Nivell superior (C2)

L’usuari del nivell superior (C2) pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta (tesis, informes, treballs, exàmens, apunts, conferències, exposicions orals, etc.). Pot resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites (tesis, informes, treballs, exàmens, conferències, exposicions orals, etc.), reconstruir fets i arguments i presentar-los d’una manera coherent. Pot expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Competències i habilitats

Back To Top