Skip to content

El CLUC (Certificat de Llengües de les Universitats Catalanes) és la marca que agrupa els diferents certificats de domini de llengües que expedeixen els serveis lingüístics de les universitats catalanes que compleixen uns certs requisits, d’acord amb les directrius aprovades pel Consell Interuniversitari de Catalunya.

Les universitats catalanes convoquen exàmens comuns de coneixements de llengua catalana, i per fer-ho es coordinen a través de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC). El sistema de certificats de la CIFALC permet acreditar sis nivells de competència lingüística en català: inicial (A1), bàsic (A2), elemental (B1), intermedi (B2), suficiència (C1), suficiència per al personal docent i investigador (C1) i superior (C2) seguint el que estableix el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) adaptat a l’àmbit universitari. A més, també s’ofereix l’acreditació d’un llenguatge d’especialitat: el certificat de llenguatge jurídic català.

Certificats de llengua catalana de la CIFALC

Certificats oficials de la CIFALCEquivalències amb el MECREquivalències amb la SPL
Inicial

Bàsic

A1

A2

Inicial (A1)

Bàsic (A2)

ElementalB1Elemental (B1)
IntermediB2Intermedi (B2)
Suficiència i Suficiència per al personal docent i investigador (PDI)C1Suficiència (C1)
SuperiorC2Superior (C2)
Llenguatge jurídic catalàLlenguatge jurídic (J)

El sistema de certificats de coneixements generals de llengua catalana que expedeixen les universitats, en el marc de la CIFALC, està homologat per la Secretaria de Política Lingüística i regulat a partir de l’ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril pel que fa a les equivalències i acreditacions de llengua catalana. El reconeixement del certificat de coneixements de llenguatge jurídic (nivell J) està regulat a partir del Decret 218/2018, de 9 d’octubre, pel qual es modifica el Decret 180/2014, de 30 de desembre.

Destinataris

Es poden presentar als exàmens de català de la CIFALC tots els membres de la comunitat universitària (estudiants, personal docent i investigador, personal d’administració i serveis) i públic en general que hagin seguit, en una de les universitats, un procés de formació de llengua catalana equivalent al nivell que s’ha de certificar. A més, es permet que els membres de la comunitat universitària es puguin presentar per lliure, sense formació prèvia, a una convocatòria d’exàmens CIFALC de la seva universitat; s’ha de tenir en compte, però, que el nombre de places destinat a aquests candidats que es presenten per lliure és limitat.

En el cas de l’examen de llenguatge jurídic, ateses les seves característiques particulars, les universitats que l’ofereixen presenten diferents condicions per presentar-s’hi: poden requerir un procés de formació previ a la mateixa universitat o poden permetre accedir-hi lliurement, sense formació prèvia, fins i tot a públic extern.

Exàmens de la CIFALC

Estructura i descripció de les àrees

En aquest apartat es descriu l’estructura de l’examen, el nombre d’àrees, la nota de tall de cada àrea i la nota global que cal assolir per superar els exàmens. Es faciliten els objectius, les habilitats lingüístiques que s’han de demostrar en cada àrea i el temps total de cada examen i el tipus d’exercicis que s’han de fer.

Models d’examen

Es pot consultar un model d’examen de cada un dels nivells, per tenir una orientació del contingut dels exàmens, i comprovar el model de correcció.

Valoració de l’examen

En aquest document es pot consultar un resum breu sobre criteris d’avaluació i puntuació dels exàmens. S’ofereixen alguns criteris de puntuació dels elements que integren cada exercici i cada àrea i s’informa del temps orientatiu de dedicació per a cada exercici.

Contingut dels exàmens

Nivell inicial (A1) (a partir d’octubre de 2022)

Nivell bàsic (A2) (a partir d’octubre de 2022)

Nivell elemental (B1)

Nivell intermedi (B2) (a partir de febrer de 2019)

Nivell de suficiència (C1) (a partir de febrer de 2022)

Nivell de suficiència per al PDI (C1) (a partir de febrer de 2022)

Nivell superior (C2) (a partir de febrer de 2021)

Llenguatge jurídic català (a partir d’octubre de 2022)

Back To Top