Skip to content

1. Què és la CIFALC (Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya)?

La Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), formada pels serveis lingüístics universitaris, és l’òrgan encarregat de coordinar la formació i la certificació del nivell d’idiomes segons els convenis signats pels rectors de les universitats de Catalunya.

2. Què és el segell CLUC?

El CLUC (Certificat de Llengües de les Universitats Catalanes) és el segell que avala el reconeixement dels diferents certificats de domini de llengües que expedeixen els serveis lingüístics de les universitats catalanes, d’acord amb les directrius aprovades pel Consell Interuniversitari de Catalunya.

3. Per a què serveix un certificat d’idiomes amb segell CLUC?

Aquests certificats serveixen per acreditar el nivell de llengua als estudis de grau de les universitats catalanes, reconèixer crèdits (segons la normativa vigent a cada universitat) i accedir a convocatòries de mobilitat, beques i ajuts. També és vàlid per acreditar el nivell de llengua a l’hora de buscar feina o bé promocionar-se en el lloc de treball.

4. Qui es pot presentar al CLUC B2?

L’alumnat, el PAS i el PDI de totes les universitats catalanes que necessiti certificar de manera fiable el seu nivell B2 en les quatre competències lingüístiques. També el públic general que sigui major de 18 anys.

5. Quan es pot fer l’examen? 

Cada universitat estableix un calendari anual de convocatòries.

6. Els examinands amb alguna discapacitat poden accedir al CLUC B2?

Els examinands amb necessitats especials han de presentar, en el mateix moment de fer la matrícula, un certificat mèdic oficial i han d’especificar el tipus i el grau de discapacitat, així com les necessitats específiques que requereixen. S’intentarà adaptar la prova, en la mesura que sigui possible, a les necessitats especials dels examinands.

7. Quan s’expedeix el certificat?

Cada universitat estableix el termini de lliurament de certificats. Mentre s’expedeix el certificat, cada servei lingüístic o centre de llengües pot expedir un document que acrediti la realització de l’examen del CLUC i el nivell obtingut.

Back To Top