Menu

La Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC) ofereix els certificats de coneixements de llengua catalana a través dels dotze serveis lingüístics de les universitats de Catalunya que la integren. El sistema de certificats de la CIFALC permet acreditar cinc nivells de competència lingüística en català: bàsic (A2), elemental (B1), intermedi (B2), suficiència (C1), suficiència per al personal docent i investigador (C1) i superior (C2) seguint el que estableix el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) adaptat a l’àmbit universitari. A més, també s’ofereix l’acreditació d’un llenguatge d’especialitat: el certificat de llenguatge jurídic català.

Certificats de llengua catalana de la CIFALC

Certificats oficials de la CIFALC Equivalències amb el MERC Equivalències amb la DGPL
Bàsic A2 Bàsic (A2)
Elemental B1 Elemental (B1)
Intermedi B2 Intermedi (B2)
Suficiència i Suficiència per al personal docent i investigador (PDI) C1 Suficiència (C1)
Superior C2 Superior (C2)
Llenguatge jurídic català Llenguatge jurídic (J)

El sistema de certificats de coneixements generals de llengua catalana que expedeix la CIFALC està homologat per la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) i regulat en el Decret publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5610 de 19.4.2010).

Destinataris

Es poden presentar als exàmens de la CIFALC tots els membres de la comunitat universitària: estudiants, personal docent i investigador, personal d’administració i serveis, i públic en general que hagin seguit, en una de les universitats, un procés de formació de llengua catalana equivalent al nivell que s’ha de certificar.

Exàmens de la CIFALC

Estructura i descripció de les àrees

En aquest apartat es descriu l’estructura de l’examen, el nombre d’àrees, la nota de tall de cada àrea i la nota global que cal assolir per superar els exàmens. Es faciliten els objectius, les habilitats lingüístiques que s’han de demostrar en cada àrea i el temps total de cada examen i el tipus d’exercicis que s’han de fer.

Models d’examen

Es pot consultar un model d’examen de cada un dels nivells, per tenir una orientació del contingut dels exàmens, i comprovar el model de correcció.

Valoració de l’examen

En aquest document es pot consultar un resum breu sobre criteris d’avaluació i puntuació dels exàmens. S’ofereixen alguns criteris de puntuació dels elements que integren cada exercici i cada àrea i s’informa del temps orientatiu de dedicació per a cada exercici.

Contingut dels exàmens

Nivell bàsic (A2)

Nivell elemental (B1)

Nivell intermedi (B2) (a partir de febrer de 2019)

Nivell de suficiència (C1) (a partir de febrer de 2018)

Nivell de suficiència per al PDI (C1) (a partir de febrer de 2018)

Nivell superior (C2) (a partir de febrer de 2018)

Llenguatge jurídic català